Hình ảnh anh Tạ Minh Nhưt bị cha con ông Nguyễn văn Xướng chém bằng cây Phảng bờ

Hình ảnh cây Phảng bờ