hop dong mua ban hang hoa mau 2 1

hop dong mua ban hang hoa mau 2 1

hop dong mua ban hang hoa mau 1 4
hop dong mua ban hang hoa mau 2 2