VTV9 – Luật sư Thái Văn Chung tham gia bình luận trong Chương trình Sáng Phương Nam

VTV9 – Luật sư Thái Văn Chung tham gia bình luận trong Chương trình Sáng Phương Nam ngày 28/08/2015